C++ Tabelat

Shembuj me tabelat ne gjuhen C++
#include <iostream>
using namespace std;

int main() 
{
	int n;

	cout<<"jep n "<<endl;
	cin>>n;
	int t[50];
	for(int i=0;i<n;i++)
	{  
	  cout<<"jep elementin e "<<i+1<<endl;
		cin>>t[i];
	}
	
	
	/////*************************************AFISHIM RENDI I KUNDERT*////////////////////////////////
	 cout<<"Afishimi ne rendin e kundert" <<endl;

  	for(int i=n-1;i>=0;i--)
	{  
	  cout<<t[i];
	}
	
	
	
	/////////////*******************KOPJIMI  I TE DHENAVE NE TABELE TE RE ***********///////////
	
	int v[50];
		for(int i=0;i<n;i++)
	{  
	  v[i]=t[i];
	}
	
	cout<<"\nkopjimi ne tabelen e re "<<endl;
		for(int i=0;i<n;i++)
	{  
	  cout<<v[i];
	}
	
	
	//////////////////*********Kerko elementin ne tabele dhe afisho pozicionin****////////////////////
	
	
	int el;
	cout<<"jep elementin qe do kerkohet"<<endl;
	cin>>el;
	bool ugjet=false;
	int poz;
			for(int i=0;i<n;i++)
	{  
	  if(t[i]==el)
	  {
	  	ugjet=true;
	  	poz=i;
	  	break;
		}
		
	}
	if(ugjet==true)
	{ 
	 cout<<"elementi u gjet ne pozicionin "<<poz<<endl;
	}
	else
	cout<<"elemetni nuk gjendet"<<endl;
	
	
	
	/////////////*************Elementin me te vogel dhe indeksin ne te cilin ndodhet********//////////////
	
  int min=t[0];
	int pozicioni;
	
			for(int i=0;i<n;i++)
	{  
	  if(t[i]<min)
	  {
	  	min=t[i];
	  	pozicioni=i;
		}
	}
	
	cout<<"elementi me i vogel eshte "<<min<<" ne pozicionin "<<pozicioni<<endl;
	
	
	
	
	
	//////////***********afishimi i elementeve <20 , pozicionet e tyre dhe mesataren*******//////////////////
	
	int sh=0,s=0;
	double mes;
			for(int i=0;i<n;i++)
	{  
	  if(t[i]<20)
	  {
	  	cout<<"elemnti "<<t[i]<<"ndodhet ne pozicionin "<<i<<endl;
	  	s=s+1;
	  	sh=sh+t[i];
		}
	}
	cout<<"mestarja e nr me te vegjel se 20 eshte : "<<sh*1.0/s<<endl;
	
	
	
	
	
	
	///////////////***sa elemente jane pozitive ***//////////////////////
	int count=0;
			for(int i=0;i<n;i++)
	{  
	  if(t[i]>0)
	  {
	    count++;
		}
	}
	
	cout<<count <<" elemente jane pozitive "<<endl;
	
	
	
	//////////////*********sa elemente tek dhe sa elemente cift jane *********///////////
	
		int sasicift=0;
		int sasitek=0;
			for(int i=0;i<n;i++)
	{  
	  if(t[i]%2==0)
	  {
	    sasicift++;
		}
		else
		sasitek++;
	}
	
	cout<<"jane "<<sasitek<<" elemente tek dhe "<<sasicift<<" elemente cift"<<endl;
	
	
	
	
	
	
	/////////////**** kembe elementet ne rendin e anasjellte****/////////////
	int temp;
	int k=0;
	  for(int j=n-1;j>=0;j--) 
	  { if( k< j){
	
	  	temp=t[k];
	  	t[k]=t[j];
	  	t[j]=temp;
	  	k++;}
		}

  
		for(int i=0;i<n;i++)
	{  
	  cout<<t[i];
  }
	
	
	
	///////////******shto nje element x ne pozicionin y************////////
	int x,y;
	cout<<"\njep elementin qe do shtohet"<<endl;
	cin>>x;
		cout<<"jep pozicionin ku do shtohet"<<endl;
	cin>>y;
	

	for(int i =n;i>=y;i--)
	{  
		
    	t[i]=t[i-1];
    }
    
	t[y]=x;

	
	
	cout<<"tabela e shtuar eshte : ";
	
		for(int i=0;i<=n;i++)
	{  
	  cout<<t[i];
  }
	
	
	
	
	
	//////*********Shto nje element ne tabelen e renditur*******////////////
	int tmp;
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		for(int j=i;j<n+1;j++)
		{
			if(t[i]>t[j])
			{
				tmp=t[i];
				t[i]=t[j];
				t[j]=tmp;
			}
		}
	}
	
		cout<<"tabela e renditur eshte : ";
	
		for(int i=0;i<=n;i++)
	{  
	  cout<<t[i];
  }
	
	
	
		int elem;
	cout<<"\njep elementin qe do shtohet ne tab e renditur"<<endl;
	cin>>elem;
	for(int i=0;i<=n;i++)
	{
		if(t[i]>elem)
		{ 
		for(int j=n;j>=i;j--)
			t[j+1]=t[j];
		
		 	t[i]=elem;
		 	break;
	}
	}
	
		cout<<"tabela e shtuar eshte : ";
	
		for(int i=0;i<=n+1;i++)
	{  
	  cout<<t[i];
  }
  
  
  
  
  
  ////////////*********fshi nje element ne pozicion te caktuar***************/////////////////
  	int pozic;
  cout<<"\nJepni pozicionin e elementit qe doni te fshini \n";
  cin>>pozic;
  if(pozic>n+1)
  {
  cout<<"jepni nje vlere nga 0-"<<n+1<<"\n";
  }
  else
  {
  
  for(int i=pozic;i<=n+1;i++)
  {
  t[i]=t[i+1];
  }
	 cout<<"vektori me elemenin e fshire ne pozicionin e percaktuar eshte : \n";
    for (int i = 0; i <=n; i++)
      cout<< t[i];
 }
 
 
 
 //////******************fhsni nje element me nje vlere te caktuar*********//////////////////////////
 
 bool b=false;
	int elemen;
	cout<<"\njepni elementin qe doni te fshini \n";
	cin>>elemen;
	for(int i=0;i<=n;i++)
	{
    if(t[i]==elemen)
	  {
     for(int j=i;j<=n;j++)
     {
     	t[j]=t[j+1];
		 } 
		 b=true; 
     break;
    
     }
		 
  }
  if(b==false)
  cout<<"elementi qe ju doni te fshini nuk gjendet ne vektor ";
	else
	 {
    cout<<"vektori me elementin e fshire eshte : \n";
    for (int i = 0; i <n; i++)
      cout<< t[i];
    }
 
 
 
 
 
 ///////***************dy elemeentet me te medhenj te ndryshem nga njeri tjetri pa renditje*******/////////////////
 int maks1=t[0];
 for(int i=0;i<n;i++)
 {
 	if(t[i]>maks1)
 	{ maks1=t[i];
	 }
 }
 int maks2=-9999999;
  for(int i=0;i<n;i++)
 {
 	if(t[i]==maks1)
 	{ continue;
	 }
	 if(t[i]>maks2)
	 {
	 	maks2=t[i];
	 }
 }
 
 cout<<"dy elemetet me te medhenj jane "<<maks1<<" dhe "<<maks2<<endl;
 
 
///////////////************dy elementet me te medhenj duke shfrytezuar renditjen*******/////
int maksimum1=t[n-1];
int maksimum2;
  for(int i=n-1;i>=0;i--)
  {
  	if(t[i]!=maksimum1)
  	{
  		maksimum2=t[i];
  		break;
		}
  	
	}
	
   cout<<"dy elemetet me te medhenj jane "<<maksimum1<<" dhe "<<maksimum2<<endl; 
  
  
  
  
  ////////********dy eleemntet me diferencen me te madhe*********////////////////
  
  int maksim=t[0];
int minim=t[0];
  for(int i=n-1;i>=0;i--)
  {
  	if(t[i]>=maksim)
  	{
  		maksim=t[i];
  		
		}
  	if(t[i]<minim)
  	{
  		minim=t[i];
		}
	}
	cout<<"differenca me e madhe eshte mes "<<maksim<<" dhe "<<minim;
  
  
  
  
  
  
  
  
	return 0;
}
Rezultati